H O S P I T A L - H I S T O R Y

 

ประวัติโรงพยาบาลวารินชำราบ

โรงพยาบาลวารินชำราบ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด  200  เตียง (เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)

ตั้งอยู่เลขที่ 46  หมู่ 6  ถนนศรีสะเกษ   ตำบลคำน้ำแซบ   อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 33 ไร่ 1งาน 20 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2527    เปิดให้บริการครั้งแรก เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ด้วยงบประมาณจาก
      กระทรวงสาธารณสุข  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากร้อยโทปิ่นและนางวิเชียร  สมิตะมาน
ปี พ.ศ. 2535    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง โดยการก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ชั้นเดียว
     ขนาด 30 เตียง 1 ตึก   ตึกผู้ป่วยนอก 1 ตึก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
     กระทรวงสาธารณสุขและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ชา  รวมทั้งสิ้น 15,015,000 บาท   
     ปรับปรุงตึกผู้ป่วยในเดิมเป็นตึกคลอด , ผ่าตัด, บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
     และสำนักงาน
ปี พ.ศ. 2537    ปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอก และโครงสร้างต่าง ๆ ให้สะดวกต่อการใช้บริการของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2542    เริ่มนำกิจกรรม 5 ส  มาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน
ปี พ.ศ. 2543    เริ่มพัฒนาคุณภาพบริการ ตามทิศทางของโรงพยาบาลพัฒนาและรับรองคุณภาพ 
     (Hospital Accreditation) ขยายศักยภาพบริการห้องผ่าตัด ร่วมกับ
     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมีศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาให้บริการผ่าตัดที่โรงพยาบาลวารินชำราบ
ปี พ.ศ. 2544    ขอยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนจากขนาด 30 เตียง เป็นขนาด 60 เตียง โดยการ
     พึ่งตนเอง เนื่องจากมีปริมาณผู้ป่วยมาใช้บริการมากขึ้น เฉลี่ยประมาณ 500 ราย/วัน 
     โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์   10,000,000 บาท  ได้รับบริจาค 1,800,000 บาท  ก่อสร้างตึกผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง 1 ตึก ปรับปรุงและขยายห้องตรวจ แผนกผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม
ปี พ.ศ. 2544    ได้รับการอนุมัติให้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จากกระทรวง
     สาธารณสุข โดยการพึ่งตนเอง และปัจจุบันโรงพยาบาลกำลังอยู่ในระหว่างการ              ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ด้าน   เพื่อมุ่งสู่โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานบริการและเป็นที่พึ่ง ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในอำเภอวารินชำราบและใกล้เคียง
ปี พ.ศ. 2545    เข้าสู่โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนให้สามารถบรรลุ
    ตามนโยบายโครงสร้างการบริหารภายใน ให้สามารถช่วยเหลือสถานีอนามัยใน
    เครือข่าย ทั้งสองอำเภอ  คือ  อำเภอวารินชำราบ  กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์   และ
    สนับสนุนกิ่งอำเภอนาเยีย โดยเป็นคลังยา  เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และสนับสนุนทีม
   แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์  และพยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2547        ผ่านการรับรองการพัฒนา 5 ส. ระดับป้ายทองสามดาว
 ปี พ.ศ. 2549 (มีนาคม)    ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 2 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 ปี พ.ศ. 2550 (มีนาคม)    ผ่านการรับรองการ Accreditation  จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA+HPH  
 ปี พ.ศ. 2553-2554     ผ่านการรับรอง Accreditation ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ปี พ.ศ. 2554-2556     ผ่านการรับรองการธำรงกระบวนการคุณภาพ ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 ปี พ.ศ. 2558    โรงพยาบาลได้รับยกฐานะก้าวกระโดดเป็น รพท. ระดับ M1 (S) ขนาด 200 เตียง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก คือ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และสูติ-นรีแพทย์ ครบถ้วน พร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารอง  และดูแลเครือข่าย รพช.6 อำเภอ รพ.สต. 19 แห่ง  เทศบาล 3 แห่ง 
 ปี พ.ศ. 2556-2559      ผ่านการรับรองการธำรงกระบวนการคุณภาพ ขั้นที่ 3 (Re-Accreditation)