V I S I O N

วิสัยทัศน์  ปี 2559

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำ ในจังหวัดอุบลราชธานี

พันธกิจ   

  1. พัฒนาความเป็นเลิศระบบบริการศัลยกรรมอุบัติเหตุ   

  2. พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ   

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

   4. พัฒนาบุคลากรให้ มีคุณธรรม สมรรถนะ  และความผาสุกในการทำงาน    

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ

 

เป้าประสงค์

1. เป็นศูนย์บริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ

 2. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง ในการสร้างสุขภาพ ทุกระดับ 

3. การบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิภาพ

4. บุคลากรมีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้