ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 1  : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ ยุทธศาสตร์ที่ 2  : พัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอ ภาคีเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งยุทธศาสตร์ที่ 3  : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4  : พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องตามมาตรฐานมี                                พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศและมีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5  : พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ
 เป้าหมายองค์กรยุทธศาสตร์กลยุทธ์โครงการ/แผนงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเกณฑ์ผลลัพธ์เป็นศูนย์บริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ ยุทธศาสตร์ที่ 1  :พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการสาขาศัลยกรรมอุบัติเหตุ1.  โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน PCT ศัลย์ + PCT รังสี1. อัตราผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ต้องผ่าตัดเร่งด่วนได้รับการผ่าตัดภายใน 30 นาที100%    2. โครงการพัฒนาระบบบริการ ผ่าตัดฉุกเฉินด้านศัลยกรรม  อุบัติเหตุจาก ER to OR  PCT ศัลย์        ทุก PCT2. ค่า CMI  สาขาศัลยกรรมอุบัติเหตุ>1.50    2. พัฒนาศูนย์รับ – ส่งต่อ ให้มีประสิทธิภาพ3. โครงการพัฒนาระบบการส่งต่อ ผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ทุก PCT + IM3. อัตราการรับผู้ป่วย Trauma จาก รพ.ในโซน 3 เพิ่มขึ้นจากปีงบ (58) > 20%    3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล  refer  ทุก PCT + IM4. อัตราการส่งต่อผู้ป่วยTraumaไป  รพศ. ลดลง > 20%                                               

 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลวารินชำราบ ประจำปี 2559ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอ ภาคีเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง
เป้าหมายองค์กรยุทธศาสตร์กลยุทธ์โครงการ/แผนงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเกณฑ์ผลลัพธ์ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง ในการสร้างสุขภาพ ทุกระดับ ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอ ภาคีเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง1.  พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอตามแนวคิด DHS, DHMLให้เกิดความเข้มแข็ง1. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม   บริหารสุขภาพระดับอำเภอ     (DHML)กลุ่มภารกิจฯ5. ระบบสุขภาพ ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์มาตรฐาน> 80% (14ตำบล)ปี 2558ปี 2559     2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมบริหารสุขภาพระดับตำบล  2ครั้ง/ปี          3.โครงการแลกเปลี่ยนเรียน KM ระดับโซน  4 ครั้ง/ปี           4. โครงการ KM/CBL ระดับโซน 2 ครั้ง/ปี      2. พัฒนามาตรฐานและระบบบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความเชื่อมโยงสู่รพ.สต.    ชุมชน โดยใช้หลักคิด DHS   5. โครงการพัฒนาศักยภาพทีม   บริหารสุขภาพระดับอำเภอ     (DHML)กลุ่มภารกิจฯ 6. ระบบสุขภาพอำเภอผ่านเกณฑ์>ระดับ 4
    3. ยกระดับศักยภาพมาตรฐานบริการรพ.สต.ให้สอดคล้องกับเข็มมุ่งของ Service plan   โดยใช้แนวคิด PCA, CBL   6. โครงการพัฒนามาตรฐาน/ระบบบริการรายโรค ( DM/HT )          7. เชื่อมประสานระบบสนับสนุน   รพ.แม่ข่ายสู่รพ.สต. (ระบบIC ,เวชภัณฑ์,ครุภัณฑ์ฯลฯ)          8. โครงการอบรมผู้รับผิดชอบ งานในระดับรพ.สต. และรพ.ลูกข่าย โซน3 โรคเข็มมุ่ง ตาม   Service Plan       4. พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญและภัยสุขภาพ  (ไข้เลือดออก,ยาเสพย์ติด,ท้องไม่พร้อม,โรคจากการประกอบอาชีพ, TB, Stoke, HIV, COPD)     9. พัฒนาระบบการควบคุม    ป้องกันโรค SRRT ที่มีประสิทธิภาพ เน้นกลุ่มปัญหาภัยสุขภาพ(DHF,TB,COPD,HIV)กลุ่มภารกิจฯ 7. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งผ่านเกณฑ์>ระดับ  3       10. โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน ป้องกันยาเสพย์ติด การท้องไม่พร้อม และ HIV ในโรงเรียน         11. โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันการ เกิดStroke ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (DM, HT)