เบอร์โทรศัทย์ภายใน (IP Phone)

หน่วยบริการ

เบอร์

ชั้น

ตึก

ประชาสัมพันธ์

0

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

จุดชำระเงิน ชั้น 1

1101

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องยา OPD ชั้น 1

1102

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องยา OPD ชั้น 1

1103

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องยา OPD ชั้น 1

1104

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

OPD หน้าห้องตรวจ 5

1105

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

OPD หน้าห้องตรวจ 5

1106

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ประกันสังคม

1107

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หน้าห้องตรวจ ENT

1108

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจ 1

1111

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจ 2

1112

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจ 3

1113

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจ 4

1114

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจ 5

1115

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจ 6

1116

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องบัตร ชั้น 1

1120

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องบัตร ชั้น 1

1121

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องบัตร ชั้น 1 (พี่สุเนตร)

1122

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คัดกรองประชาสัมพันธ์

1123

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

OPD-XRAY

1130

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องพักหัวหน้า ER

1134

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

OPD-LAB ชั้น 1

1140

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

OPD-LAB ชั้น 1

1141

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฉีดยา ชั้น 1

1151

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกตรวจสุขภาพ

1161

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คัดกรองหน้าห้อง ER

1173

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องส่องกล้อง

1181

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พยาบาลหน้าห้องส่องกล้อง

1182

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เวรเปล

1191

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์ Refer

1669

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ER

5140

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ER

5141

1

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกเด็ก

1201

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ทันตกรรม

1202

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

องค์กรแพทย์

1203

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกนรีเวช

1204

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกนรีเวช

1205

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกตา (Nurse)

1206

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกตา (DR)

1207

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

anc (ห้องตรวจ 3)

1208

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

anc (ห้องตรวจ 2)

1210

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก (ห้องตรวจ 1)

1211

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องตรวจผู้ป่วยเด็ก (ห้องตรวจ 3)

1212

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ห้องหัวหน้า)

1221

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ธุรการ)

1222

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ห้องตรวจ 1)

1223

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ห้องตรวจ 6)

1224

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ห้องตรวจ 7)

1225

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ห้องตรวจ 8)

1226

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องฟัน (ช่างทำฟัน)

1228

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ไตเทียมล้างไตช่องท้อง

1231

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ไตเทียมล้างไตช่องท้อง

1232

2

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เคมีบำบัด

1301

3

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องเวชระเบียน

1302

3

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องเวชระเบียน

1303

3

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

LR (ห้องคลอด)

5311

3

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เลขานุการ

1401

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การเงิน

1402

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

บัญชี

1403

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หัวหน้าฝ่ายบริการ

1404

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ทรัพยากรบุคคล

1405

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พัสดุ

1406

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พัสดุ

1407

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการ

1410

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

รองผู้อำนวยการ

1411

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

การเงิน(หัวหน้า)

1421

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

นิติกร

1422

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องประชุมลีลาวดี

1490

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องประชุมดุสิตา

1491

4

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

จุดชำระเงิน ชั้น G

1010

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องบัตร ชั้น G

1011

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ปกส,จ่ายตรง

1012

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

พรบ, บัตรทอง

1013

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องเจาะเลือดชั้น G

1021

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกยูโร (Nurse)

1025

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกยูโร (DR)

1026

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์ยาน

1031

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกกายภาพบำบัด

1041

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกกายภาพบำบัด

1042

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกอายุรกรรม (Nurse)

1051

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกอายุรกรรม (DR)

1052

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกเบาหวาน (DR)

1061

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกเบาหวาน (Nurse)

1062

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกเบาหวาน (Nurse)

1063

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

TB

1071

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

CSG/สุขภาพจิต

1072

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

OSCC ศูนย์พึ่งได้

1073

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิก TB

1074

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลินิกให้คำปรึกษาห้องตรวจ

1076

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศัลยกรรมกระดูก (Nurse)

1081

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศัลยกรรมกระดูก (DR)

1082

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลังยา (หัวหน้า)

1091

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลังยา

1092

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

คลังยา

1093

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องจ่ายยา ชั้น G

1095

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ห้องจ่ายยา ชั้น G

1096

G

ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ตึกหลวงปู่ชา

WARD-PED

6104

1

ตึกหลวงปู่ชา

WARD-PED

6105

1

ตึกหลวงปู่ชา

MED-Femal

6203

2

ตึกหลวงปู่ชา

MED-Femal

6204

2

ตึกหลวงปู่ชา

MED-Male

6304

3

ตึกหลวงปู่ชา

MED-Male

6305

3

ตึกหลวงปู่ชา

VIP4

6415

4

ตึกหลวงปู่ชา

VIP4

6416

4

ตึกหลวงปู่ชา

VIP5

6515

5

ตึกหลวงปู่ชา

VIP5

6515

5

ตึกหลวงปู่ชา

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ตึกบำบัด

ศูนย์คอม (หยก,ตั้มน้อย)

1414

1

ตึกบำบัด

PHM-IPD

7102

1

ตึกบำบัด

PHM-IPD

7103

1

ตึกบำบัด

ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง

7104

1

ตึกบำบัด

ศูนย์ดูแลประคับประคอง

7105

1

ตึกบำบัด

ห้องบัตร XRAY

7130

1

ตึกบำบัด

ห้องบัตร XRAY

7131

1

ตึกบำบัด

Ultrasound (DR)

7133

1

ตึกบำบัด

Ultrasound (DR)

7134

1

ตึกบำบัด

XRAY (พี่กระจิบ)

7135

1

ตึกบำบัด

Ultrasound

7151

1

ตึกบำบัด

PHM-IPD

7153

1

ตึกบำบัด

กลุ่มการพยาบาล

7210

2

ตึกบำบัด

Bloodbank

7250

2

ตึกบำบัด

QIC

7251

2

ตึกบำบัด

QIC

7252

2

ตึกบำบัด

LAB

7253

2

ตึกบำบัด

Library room

7254

2

ตึกบำบัด

LAB

7255

2

ตึกบำบัด

LAB-Front

7256

2

ตึกบำบัด

LAB (พี่แก่น)

7257

2

ตึกบำบัด

งานระบาด

7258

2

ตึกบำบัด

CKD

7301

3

ตึกบำบัด

CKD

7302

3

ตึกบำบัด

ICU

7303

3

ตึกบำบัด

ICU

7304

3

ตึกบำบัด

OR1

7401

4

ตึกบำบัด

OR2

7402

4

ตึกบำบัด

OR5

7405

4

ตึกบำบัด

Ans visit

7409

4

ตึกบำบัด

หัวหน้า

7410

4

ตึกบำบัด

ห้องพับผ้า

7412

4

ตึกบำบัด

ล้างเครื่องมือ

7413

4

ตึกบำบัด

พยาบาลผ่าตัด

7414

4

ตึกบำบัด

OR-Front

7415

4

ตึกบำบัด

PACU พักฟื้น

7416

4

ตึกบำบัด

ศูนย์คอม (พี่ป้อม) หัวหน้า

4000

5

ตึกบำบัด

ศูนย์คอม: Programmer (แม็ก)

4001

5

ตึกบำบัด

ศูนย์คอม : Network (ตั้มใหญ่)

4002

5

ตึกบำบัด

ศูนย์คอม: Programmer (เอก)

4003

5

ตึกบำบัด

ศูนย์คอม:Programmer (โก๋)

4004

5

ตึกบำบัด

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ตึกพระโภธิญาณ

ศัลยกรรมชาย

7115

1

ตึกพระโภธิญาณ

ศัลยกรรมชาย

7116

1

ตึกพระโภธิญาณ

ศัยกรรมหญิง

7215

2

ตึกพระโภธิญาณ

ศัยกรรมหญิง

7216

2

ตึกพระโภธิญาณ

ห้องประชุมสุพรรณิการ์

7217

2

ตึกพระโภธิญาณ

WARD-Orthro

7603

3

ตึกพระโภธิญาณ

WARD-Orthro

7604

3

ตึกพระโภธิญาณ

WARD-PP

7605

4

ตึกพระโภธิญาณ

WARD-PP

7606

4

ตึกพระโภธิญาณ

WARD-PP (ห้องหัวหน้า)

7607

4

ตึกพระโภธิญาณ

WARD-PP (ห้องหัวหน้า)

7608

4

ตึกพระโภธิญาณ

VIP-SX

7501

5

ตึกพระโภธิญาณ

VIP-SX

7502

5

ตึกพระโภธิญาณ

VIP-SX (ห้องหัวหน้า)

7503

5

ตึกพระโภธิญาณ

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

คลังยา

คลังยา (ด้านหลัง)

9131

1

คลังยา

คลังยา (ด้านหลัง)

9132

1

คลังยา

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ตึกคลังยา(เก่า)

งานสุขศึกษา

9105

1

ตึกคลังยา(เก่า)

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

9106

1

ตึกคลังยา(เก่า)

คลินิกบำบัดยาเสพติด

9121

1

ตึกคลังยา(เก่า)

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ตึกจ่ายกลาง

ตึกจ่ายกลาง

9102

1

ตึกจ่ายกลาง

ตึกจ่ายกลาง

9103

1

ตึกจ่ายกลาง

ตึกจ่ายกลาง

9104

1

ตึกจ่ายกลาง

โภชนาการ (สำนักงาน)

9201

2

ตึกจ่ายกลาง

โภชนาการ (ห้องตักอาหาร)

9202

2

ตึกจ่ายกลาง

โภชนาการ (ห้องสำนักงาน 2)

9203

2

ตึกจ่ายกลาง

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ตึกศัลยกรรม (เก่า)

อายุรกรรม

9151

1

ตึกศัลยกรรม (เก่า)

อายุรกรรม

9152

1

ตึกศัลยกรรม (เก่า)

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

ศูนย์ช่าง

ศูนย์ช่าง

9191

1

ศูนย์ช่าง

ศูนย์ช่าง

9192

1

ศูนย์ช่าง

หน่วยบริการ เบอร์

ชั้น

แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

9141

1

แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย

9142

1

แพทย์แผนไทย