DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 รับสมัครผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม กาแฟสด iamstar 38 อ่าน.
2 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 34 อ่าน.
3 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 50 อ่าน.
4 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 30 อ่าน.
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 40 อ่าน.
6 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 37 อ่าน.
7 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 37 อ่าน.
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 34 อ่าน.
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 77 อ่าน.
10 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 46 อ่าน.
11 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 44 อ่าน.
12 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 49 อ่าน.
13 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 46 อ่าน.
14 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 55 อ่าน.
15 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 63 อ่าน.
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 76 อ่าน.
17 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 84 อ่าน.
18 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 63 อ่าน.
19 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 55 อ่าน.
20 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 56 อ่าน.
21 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 98 อ่าน.
22 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 66 อ่าน.
23 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 87 อ่าน.
24 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 71 อ่าน.
25 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 110 อ่าน.
26 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 142 อ่าน.
27 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 211 อ่าน.
28 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 80 อ่าน.
29 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 63 อ่าน.
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 68 อ่าน.
31 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 72 อ่าน.
32 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 132 อ่าน.
33 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 76 อ่าน.
34 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 132 อ่าน.
35 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 72 อ่าน.
36 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 78 อ่าน.
37 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 63 อ่าน.
38 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 111 อ่าน.
39 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 87 อ่าน.
40 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 77 อ่าน.
41 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 84 อ่าน.
42 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 112 อ่าน.
43 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 79 อ่าน.
44 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 79 อ่าน.
45 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 80 อ่าน.
46 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 82 อ่าน.
47 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 76 อ่าน.
48 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 95 อ่าน.
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 90 อ่าน.
50 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 83 อ่าน.
51 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 170 อ่าน.
52 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 87 อ่าน.
53 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 101 อ่าน.
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 94 อ่าน.
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 130 อ่าน.
56 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 177 อ่าน.
57 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 96 อ่าน.
58 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 88 อ่าน.
59 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 130 อ่าน.
60 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 172 อ่าน.
61 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 151 อ่าน.
62 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 168 อ่าน.
63 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 144 อ่าน.
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 156 อ่าน.
65 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 146 อ่าน.
66 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 151 อ่าน.
67 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 126 อ่าน.
68 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 175 อ่าน.
69 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 162 อ่าน.
70 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 196 อ่าน.
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 254 อ่าน.
72 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 218 อ่าน.
73 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 229 อ่าน.
74 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 239 อ่าน.
75 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 216 อ่าน.
76 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 242 อ่าน.
77 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 305 อ่าน.
78 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 243 อ่าน.
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 275 อ่าน.
80 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 231 อ่าน.
81 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 216 อ่าน.
82 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 268 อ่าน.
83 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 263 อ่าน.
84 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 337 อ่าน.
85 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 248 อ่าน.
86 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 295 อ่าน.
87 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 256 อ่าน.
88 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 316 อ่าน.
89 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 330 อ่าน.
90 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 176 อ่าน.
91 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 229 อ่าน.
92 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 256 อ่าน.
93 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 187 อ่าน.
94 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 201 อ่าน.
95 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 187 อ่าน.
96 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 225 อ่าน.
97 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 184 อ่าน.
98 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 244 อ่าน.
99 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 281 อ่าน.
100 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 266 อ่าน.
101 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 270 อ่าน.
102 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 267 อ่าน.
103 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 232 อ่าน.
104 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 260 อ่าน.
105 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 279 อ่าน.
106 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 215 อ่าน.
107 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 441 อ่าน.
108 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 269 อ่าน.
109 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 249 อ่าน.
110 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 310 อ่าน.
111 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 248 อ่าน.
112 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 325 อ่าน.
113 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 571 อ่าน.
114 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 328 อ่าน.
115 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 307 อ่าน.
116 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 333 อ่าน.
117 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 394 อ่าน.
118 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 348 อ่าน.
119 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 294 อ่าน.
120 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 288 อ่าน.
121 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 346 อ่าน.
122 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 297 อ่าน.
123 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 210 อ่าน.
124 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 352 อ่าน.
125 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 323 อ่าน.
126 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 236 อ่าน.
127 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 262 อ่าน.
128 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 328 อ่าน.
129 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 360 อ่าน.
130 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 367 อ่าน.
131 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 352 อ่าน.
132 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 402 อ่าน.
133 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 384 อ่าน.
134 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 462 อ่าน.
135 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 324 อ่าน.
136 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 341 อ่าน.
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 439 อ่าน.