DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 14 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ 2 iamstar 8 อ่าน.
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 7 อ่าน.
4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 10 อ่าน.
5 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 9 อ่าน.
6 เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 13 อ่าน.
7 ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 23 อ่าน.
8 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 19 อ่าน.
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 19 อ่าน.
10 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 20 อ่าน.
11 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 19 อ่าน.
12 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 17 อ่าน.
13 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 21 อ่าน.
14 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 15 อ่าน.
15 ประกาศรับสมัครร้านเครื่องดื่ม/กาแฟสด ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 86 อ่าน.
16 ประกาศราคากลางจ้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ iamstar 48 อ่าน.
17 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาล 2 ชั้น iamstar 40 อ่าน.
18 รับสมัครผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม กาแฟสด iamstar 128 อ่าน.
19 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 72 อ่าน.
20 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 92 อ่าน.
21 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 59 อ่าน.
22 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 85 อ่าน.
23 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 64 อ่าน.
24 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 62 อ่าน.
25 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 61 อ่าน.
26 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 113 อ่าน.
27 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 63 อ่าน.
28 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 71 อ่าน.
29 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 84 อ่าน.
30 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 74 อ่าน.
31 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 82 อ่าน.
32 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 90 อ่าน.
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 107 อ่าน.
34 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 116 อ่าน.
35 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 89 อ่าน.
36 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 76 อ่าน.
37 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 86 อ่าน.
38 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 130 อ่าน.
39 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 90 อ่าน.
40 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 115 อ่าน.
41 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 99 อ่าน.
42 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 147 อ่าน.
43 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 178 อ่าน.
44 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 252 อ่าน.
45 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 118 อ่าน.
46 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 86 อ่าน.
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 102 อ่าน.
48 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 99 อ่าน.
49 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 166 อ่าน.
50 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 96 อ่าน.
51 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 163 อ่าน.
52 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 94 อ่าน.
53 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 100 อ่าน.
54 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 94 อ่าน.
55 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 134 อ่าน.
56 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 111 อ่าน.
57 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 103 อ่าน.
58 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 103 อ่าน.
59 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 142 อ่าน.
60 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 103 อ่าน.
61 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 96 อ่าน.
62 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 101 อ่าน.
63 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 99 อ่าน.
64 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 96 อ่าน.
65 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 118 อ่าน.
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 111 อ่าน.
67 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 113 อ่าน.
68 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 199 อ่าน.
69 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 108 อ่าน.
70 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 128 อ่าน.
71 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 115 อ่าน.
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 155 อ่าน.
73 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 204 อ่าน.
74 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 113 อ่าน.
75 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 108 อ่าน.
76 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 160 อ่าน.
77 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 208 อ่าน.
78 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 170 อ่าน.
79 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 205 อ่าน.
80 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 172 อ่าน.
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 187 อ่าน.
82 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 169 อ่าน.
83 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 177 อ่าน.
84 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 147 อ่าน.
85 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 200 อ่าน.
86 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 188 อ่าน.
87 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 228 อ่าน.
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 289 อ่าน.
89 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 242 อ่าน.
90 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 260 อ่าน.
91 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 272 อ่าน.
92 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 244 อ่าน.
93 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 270 อ่าน.
94 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 337 อ่าน.
95 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 273 อ่าน.
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 307 อ่าน.
97 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 256 อ่าน.
98 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 234 อ่าน.
99 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 318 อ่าน.
100 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 298 อ่าน.
101 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 368 อ่าน.
102 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 287 อ่าน.
103 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 319 อ่าน.
104 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 281 อ่าน.
105 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 351 อ่าน.
106 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 362 อ่าน.
107 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 188 อ่าน.
108 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 261 อ่าน.
109 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 288 อ่าน.
110 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 213 อ่าน.
111 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 230 อ่าน.
112 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 210 อ่าน.
113 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 247 อ่าน.
114 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 203 อ่าน.
115 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 273 อ่าน.
116 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 307 อ่าน.
117 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 290 อ่าน.
118 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 301 อ่าน.
119 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 301 อ่าน.
120 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 258 อ่าน.
121 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 282 อ่าน.
122 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 293 อ่าน.
123 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 229 อ่าน.
124 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 484 อ่าน.
125 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 296 อ่าน.
126 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 280 อ่าน.
127 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 338 อ่าน.
128 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 272 อ่าน.
129 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 364 อ่าน.
130 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 604 อ่าน.
131 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 354 อ่าน.
132 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 339 อ่าน.
133 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 360 อ่าน.
134 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 425 อ่าน.
135 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 378 อ่าน.
136 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 328 อ่าน.
137 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 303 อ่าน.
138 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 378 อ่าน.
139 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 322 อ่าน.
140 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 220 อ่าน.
141 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 379 อ่าน.
142 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 354 อ่าน.
143 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 258 อ่าน.
144 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 283 อ่าน.
145 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 367 อ่าน.
146 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 385 อ่าน.
147 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 399 อ่าน.
148 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 385 อ่าน.
149 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 434 อ่าน.
150 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 418 อ่าน.
151 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 494 อ่าน.
152 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 355 อ่าน.
153 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 364 อ่าน.
154 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 460 อ่าน.