DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 8 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 3 อ่าน.
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 14 อ่าน.
4 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 15 อ่าน.
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 18 อ่าน.
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 12 อ่าน.
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 43 อ่าน.
8 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 28 อ่าน.
9 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 27 อ่าน.
10 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 35 อ่าน.
11 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 33 อ่าน.
12 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 44 อ่าน.
13 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 49 อ่าน.
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 59 อ่าน.
15 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 69 อ่าน.
16 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 54 อ่าน.
17 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 41 อ่าน.
18 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 44 อ่าน.
19 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 84 อ่าน.
20 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 45 อ่าน.
21 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 69 อ่าน.
22 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 58 อ่าน.
23 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 80 อ่าน.
24 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 113 อ่าน.
25 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 160 อ่าน.
26 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 61 อ่าน.
27 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 50 อ่าน.
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 48 อ่าน.
29 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 57 อ่าน.
30 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 99 อ่าน.
31 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 61 อ่าน.
32 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 99 อ่าน.
33 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 59 อ่าน.
34 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 59 อ่าน.
35 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 48 อ่าน.
36 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 94 อ่าน.
37 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 68 อ่าน.
38 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 61 อ่าน.
39 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 73 อ่าน.
40 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 92 อ่าน.
41 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 65 อ่าน.
42 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 69 อ่าน.
43 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 65 อ่าน.
44 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 63 อ่าน.
45 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 60 อ่าน.
46 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 81 อ่าน.
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 77 อ่าน.
48 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 70 อ่าน.
49 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 148 อ่าน.
50 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 70 อ่าน.
51 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 85 อ่าน.
52 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 74 อ่าน.
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 117 อ่าน.
54 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 155 อ่าน.
55 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 85 อ่าน.
56 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 74 อ่าน.
57 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 113 อ่าน.
58 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 149 อ่าน.
59 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 131 อ่าน.
60 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 143 อ่าน.
61 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 128 อ่าน.
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 132 อ่าน.
63 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 129 อ่าน.
64 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 132 อ่าน.
65 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 115 อ่าน.
66 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 155 อ่าน.
67 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 142 อ่าน.
68 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 176 อ่าน.
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 231 อ่าน.
70 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 197 อ่าน.
71 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 208 อ่าน.
72 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 206 อ่าน.
73 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 197 อ่าน.
74 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 229 อ่าน.
75 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 283 อ่าน.
76 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 222 อ่าน.
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 255 อ่าน.
78 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 215 อ่าน.
79 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 201 อ่าน.
80 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 236 อ่าน.
81 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 242 อ่าน.
82 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 315 อ่าน.
83 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 229 อ่าน.
84 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 281 อ่าน.
85 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 235 อ่าน.
86 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 294 อ่าน.
87 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 305 อ่าน.
88 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 167 อ่าน.
89 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 208 อ่าน.
90 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 234 อ่าน.
91 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 173 อ่าน.
92 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 181 อ่าน.
93 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 175 อ่าน.
94 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 204 อ่าน.
95 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 169 อ่าน.
96 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 221 อ่าน.
97 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 259 อ่าน.
98 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 246 อ่าน.
99 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 248 อ่าน.
100 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 246 อ่าน.
101 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 216 อ่าน.
102 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 242 อ่าน.
103 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 267 อ่าน.
104 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 207 อ่าน.
105 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 408 อ่าน.
106 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 239 อ่าน.
107 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 234 อ่าน.
108 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 285 อ่าน.
109 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 234 อ่าน.
110 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 297 อ่าน.
111 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 541 อ่าน.
112 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 305 อ่าน.
113 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 290 อ่าน.
114 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 308 อ่าน.
115 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 367 อ่าน.
116 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 331 อ่าน.
117 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 275 อ่าน.
118 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 273 อ่าน.
119 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 314 อ่าน.
120 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 281 อ่าน.
121 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 203 อ่าน.
122 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 327 อ่าน.
123 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 296 อ่าน.
124 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 219 อ่าน.
125 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 246 อ่าน.
126 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 308 อ่าน.
127 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 340 อ่าน.
128 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 353 อ่าน.
129 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 330 อ่าน.
130 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 382 อ่าน.
131 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 362 อ่าน.
132 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 443 อ่าน.
133 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 309 อ่าน.
134 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 325 อ่าน.
135 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 419 อ่าน.