DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 11 อ่าน.
2 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 11 อ่าน.
3 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 18 อ่าน.
4 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 18 อ่าน.
5 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 26 อ่าน.
6 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 30 อ่าน.
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 35 อ่าน.
8 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 49 อ่าน.
9 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 29 อ่าน.
10 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 26 อ่าน.
11 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 28 อ่าน.
12 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 56 อ่าน.
13 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 32 อ่าน.
14 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 53 อ่าน.
15 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 42 อ่าน.
16 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 50 อ่าน.
17 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 71 อ่าน.
18 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 113 อ่าน.
19 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 43 อ่าน.
20 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 37 อ่าน.
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 32 อ่าน.
22 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 41 อ่าน.
23 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 71 อ่าน.
24 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 36 อ่าน.
25 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 65 อ่าน.
26 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 39 อ่าน.
27 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 44 อ่าน.
28 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 35 อ่าน.
29 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 76 อ่าน.
30 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 41 อ่าน.
31 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 49 อ่าน.
32 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 57 อ่าน.
33 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 74 อ่าน.
34 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 45 อ่าน.
35 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 54 อ่าน.
36 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 50 อ่าน.
37 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 47 อ่าน.
38 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 46 อ่าน.
39 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 61 อ่าน.
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 59 อ่าน.
41 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 59 อ่าน.
42 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 120 อ่าน.
43 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 55 อ่าน.
44 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 68 อ่าน.
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 59 อ่าน.
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 101 อ่าน.
47 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 128 อ่าน.
48 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 72 อ่าน.
49 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 59 อ่าน.
50 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 92 อ่าน.
51 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 116 อ่าน.
52 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 113 อ่าน.
53 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 111 อ่าน.
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 110 อ่าน.
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 108 อ่าน.
56 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 113 อ่าน.
57 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 111 อ่าน.
58 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 102 อ่าน.
59 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 128 อ่าน.
60 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 127 อ่าน.
61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 155 อ่าน.
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 208 อ่าน.
63 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 175 อ่าน.
64 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 188 อ่าน.
65 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 182 อ่าน.
66 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 174 อ่าน.
67 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 212 อ่าน.
68 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 254 อ่าน.
69 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 194 อ่าน.
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 236 อ่าน.
71 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 199 อ่าน.
72 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 184 อ่าน.
73 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 212 อ่าน.
74 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 221 อ่าน.
75 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 292 อ่าน.
76 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 209 อ่าน.
77 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 265 อ่าน.
78 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 214 อ่าน.
79 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 266 อ่าน.
80 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 283 อ่าน.
81 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 153 อ่าน.
82 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 189 อ่าน.
83 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 209 อ่าน.
84 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 157 อ่าน.
85 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 160 อ่าน.
86 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 157 อ่าน.
87 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 183 อ่าน.
88 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 153 อ่าน.
89 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 198 อ่าน.
90 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 232 อ่าน.
91 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 223 อ่าน.
92 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 221 อ่าน.
93 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 221 อ่าน.
94 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 194 อ่าน.
95 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 218 อ่าน.
96 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 249 อ่าน.
97 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 195 อ่าน.
98 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 373 อ่าน.
99 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 221 อ่าน.
100 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 217 อ่าน.
101 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 261 อ่าน.
102 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 219 อ่าน.
103 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 259 อ่าน.
104 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 513 อ่าน.
105 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 283 อ่าน.
106 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 271 อ่าน.
107 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 291 อ่าน.
108 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 333 อ่าน.
109 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 311 อ่าน.
110 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 259 อ่าน.
111 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 261 อ่าน.
112 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 289 อ่าน.
113 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 264 อ่าน.
114 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 194 อ่าน.
115 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 298 อ่าน.
116 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 274 อ่าน.
117 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 205 อ่าน.
118 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 230 อ่าน.
119 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 288 อ่าน.
120 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 323 อ่าน.
121 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 337 อ่าน.
122 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 309 อ่าน.
123 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 361 อ่าน.
124 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 331 อ่าน.
125 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 414 อ่าน.
126 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 297 อ่าน.
127 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 307 อ่าน.
128 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 396 อ่าน.