DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 1 อ่าน.
2 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 1 อ่าน.
3 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 14 อ่าน.
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 5 อ่าน.
5 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 8 อ่าน.
6 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 9 อ่าน.
7 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 8 อ่าน.
8 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 25 อ่าน.
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 11 อ่าน.
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 59 อ่าน.
11 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 38 อ่าน.
12 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 30 อ่าน.
13 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 14 อ่าน.
14 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 31 อ่าน.
15 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 38 อ่าน.
16 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 26 อ่าน.
17 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 23 อ่าน.
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 57 อ่าน.
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 47 อ่าน.
20 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 62 อ่าน.
21 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 62 อ่าน.
22 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 54 อ่าน.
23 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 65 อ่าน.
24 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 80 อ่าน.
25 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 81 อ่าน.
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 131 อ่าน.
27 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 103 อ่าน.
28 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 130 อ่าน.
29 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 125 อ่าน.
30 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 110 อ่าน.
31 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 151 อ่าน.
32 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 155 อ่าน.
33 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 130 อ่าน.
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 163 อ่าน.
35 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 138 อ่าน.
36 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 134 อ่าน.
37 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 144 อ่าน.
38 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 159 อ่าน.
39 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 206 อ่าน.
40 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 138 อ่าน.
41 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 186 อ่าน.
42 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 150 อ่าน.
43 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 171 อ่าน.
44 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 191 อ่าน.
45 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 106 อ่าน.
46 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 128 อ่าน.
47 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 128 อ่าน.
48 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 111 อ่าน.
49 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 102 อ่าน.
50 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 104 อ่าน.
51 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 130 อ่าน.
52 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 106 อ่าน.
53 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 124 อ่าน.
54 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 138 อ่าน.
55 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 148 อ่าน.
56 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 151 อ่าน.
57 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 150 อ่าน.
58 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 139 อ่าน.
59 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 134 อ่าน.
60 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 158 อ่าน.
61 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 140 อ่าน.
62 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 252 อ่าน.
63 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 159 อ่าน.
64 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 159 อ่าน.
65 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 181 อ่าน.
66 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 169 อ่าน.
67 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 162 อ่าน.
68 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 382 อ่าน.
69 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 197 อ่าน.
70 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 183 อ่าน.
71 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 220 อ่าน.
72 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 211 อ่าน.
73 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 207 อ่าน.
74 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 206 อ่าน.
75 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 207 อ่าน.
76 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 193 อ่าน.
77 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 200 อ่าน.
78 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 159 อ่าน.
79 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 215 อ่าน.
80 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 190 อ่าน.
81 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 159 อ่าน.
82 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 169 อ่าน.
83 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 196 อ่าน.
84 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 252 อ่าน.
85 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 280 อ่าน.
86 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 235 อ่าน.
87 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 267 อ่าน.
88 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 227 อ่าน.
89 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 285 อ่าน.
90 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 243 อ่าน.
91 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 229 อ่าน.
92 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 335 อ่าน.