DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 9 อ่าน.
2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 7 อ่าน.
3 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 8 อ่าน.
4 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 9 อ่าน.
5 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 10 อ่าน.
6 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 10 อ่าน.
7 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 13 อ่าน.
8 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 42 อ่าน.
9 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 11 อ่าน.
10 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 23 อ่าน.
11 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 22 อ่าน.
12 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 35 อ่าน.
13 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 21 อ่าน.
14 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 21 อ่าน.
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 19 อ่าน.
16 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 19 อ่าน.
17 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 13 อ่าน.
18 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 31 อ่าน.
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 24 อ่าน.
20 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 23 อ่าน.
21 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 52 อ่าน.
22 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 26 อ่าน.
23 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 42 อ่าน.
24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 26 อ่าน.
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 70 อ่าน.
26 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 68 อ่าน.
27 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 45 อ่าน.
28 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 25 อ่าน.
29 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 56 อ่าน.
30 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 66 อ่าน.
31 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 83 อ่าน.
32 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 52 อ่าน.
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 73 อ่าน.
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 64 อ่าน.
35 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 74 อ่าน.
36 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 79 อ่าน.
37 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 75 อ่าน.
38 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 86 อ่าน.
39 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 91 อ่าน.
40 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 108 อ่าน.
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 157 อ่าน.
42 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 130 อ่าน.
43 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 149 อ่าน.
44 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 144 อ่าน.
45 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 131 อ่าน.
46 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 177 อ่าน.
47 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 196 อ่าน.
48 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 157 อ่าน.
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 184 อ่าน.
50 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 158 อ่าน.
51 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 151 อ่าน.
52 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 163 อ่าน.
53 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 182 อ่าน.
54 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 239 อ่าน.
55 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 165 อ่าน.
56 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 217 อ่าน.
57 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 168 อ่าน.
58 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 202 อ่าน.
59 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 222 อ่าน.
60 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 123 อ่าน.
61 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 150 อ่าน.
62 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 158 อ่าน.
63 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 126 อ่าน.
64 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 113 อ่าน.
65 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 119 อ่าน.
66 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 145 อ่าน.
67 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 118 อ่าน.
68 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 158 อ่าน.
69 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 176 อ่าน.
70 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 179 อ่าน.
71 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 171 อ่าน.
72 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 178 อ่าน.
73 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 159 อ่าน.
74 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 161 อ่าน.
75 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 202 อ่าน.
76 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 166 อ่าน.
77 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 298 อ่าน.
78 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 185 อ่าน.
79 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 183 อ่าน.
80 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 221 อ่าน.
81 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 185 อ่าน.
82 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 196 อ่าน.
83 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 435 อ่าน.
84 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 224 อ่าน.
85 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 231 อ่าน.
86 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 242 อ่าน.
87 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 267 อ่าน.
88 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 273 อ่าน.
89 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 227 อ่าน.
90 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 224 อ่าน.
91 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 223 อ่าน.
92 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 225 อ่าน.
93 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 169 อ่าน.
94 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 242 อ่าน.
95 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 231 อ่าน.
96 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 176 อ่าน.
97 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 197 อ่าน.
98 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 252 อ่าน.
99 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 286 อ่าน.
100 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 303 อ่าน.
101 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 269 อ่าน.
102 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 319 อ่าน.
103 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 267 อ่าน.
104 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 335 อ่าน.
105 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 268 อ่าน.
106 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 257 อ่าน.
107 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 352 อ่าน.