DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 13 อ่าน.
2 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 11 อ่าน.
3 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 7 อ่าน.
4 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 14 อ่าน.
5 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 31 อ่าน.
6 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 24 อ่าน.
7 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 29 อ่าน.
8 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 21 อ่าน.
9 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 33 อ่าน.
10 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 47 อ่าน.
11 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 17 อ่าน.
12 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 27 อ่าน.
13 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 20 อ่าน.
14 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 18 อ่าน.
15 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 18 อ่าน.
16 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 17 อ่าน.
17 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 16 อ่าน.
18 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 15 อ่าน.
19 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 17 อ่าน.
20 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 21 อ่าน.
21 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 42 อ่าน.
22 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 32 อ่าน.
23 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 28 อ่าน.
24 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 39 อ่าน.
25 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 39 อ่าน.
26 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 38 อ่าน.
27 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 37 อ่าน.
28 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 91 อ่าน.
29 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 68 อ่าน.
30 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 66 อ่าน.
31 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 79 อ่าน.
32 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 79 อ่าน.
33 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 63 อ่าน.
34 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 104 อ่าน.
35 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 81 อ่าน.
36 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 79 อ่าน.
37 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 115 อ่าน.
38 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 95 อ่าน.
39 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 118 อ่าน.
40 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 125 อ่าน.
41 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 119 อ่าน.
42 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 83 อ่าน.
43 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 92 อ่าน.
44 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 80 อ่าน.
45 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 89 อ่าน.
46 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 75 อ่าน.
47 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 72 อ่าน.
48 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 77 อ่าน.
49 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 106 อ่าน.
50 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 152 อ่าน.
51 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 195 อ่าน.
52 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 136 อ่าน.
53 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 151 อ่าน.
54 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 131 อ่าน.
55 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 169 อ่าน.
56 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 130 อ่าน.
57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 138 อ่าน.
58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 160 อ่าน.