DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 22 อ่าน.
2 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 15 อ่าน.
3 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 14 อ่าน.
4 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 28 อ่าน.
5 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 20 อ่าน.
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 74 อ่าน.
7 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 56 อ่าน.
8 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 70 อ่าน.
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 77 อ่าน.
10 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 68 อ่าน.
11 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 68 อ่าน.
12 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 87 อ่าน.
13 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 77 อ่าน.
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 115 อ่าน.
15 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 94 อ่าน.
16 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 96 อ่าน.
17 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 82 อ่าน.
18 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 104 อ่าน.
19 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 135 อ่าน.
20 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 96 อ่าน.
21 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 113 อ่าน.
22 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 93 อ่าน.
23 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 121 อ่าน.
24 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 141 อ่าน.
25 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 77 อ่าน.
26 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 86 อ่าน.
27 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 78 อ่าน.
28 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 77 อ่าน.
29 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 74 อ่าน.
30 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 75 อ่าน.
31 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 78 อ่าน.
32 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 72 อ่าน.
33 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 77 อ่าน.
34 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 83 อ่าน.
35 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 100 อ่าน.
36 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 96 อ่าน.
37 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 88 อ่าน.
38 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 96 อ่าน.
39 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 96 อ่าน.
40 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 96 อ่าน.
41 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 92 อ่าน.
42 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 157 อ่าน.
43 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 123 อ่าน.
44 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 121 อ่าน.
45 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 135 อ่าน.
46 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 132 อ่าน.
47 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 124 อ่าน.
48 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 176 อ่าน.
49 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 142 อ่าน.
50 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 139 อ่าน.
51 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 182 อ่าน.
52 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 159 อ่าน.
53 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 171 อ่าน.
54 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 177 อ่าน.
55 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 172 อ่าน.
56 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 141 อ่าน.
57 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 148 อ่าน.
58 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 132 อ่าน.
59 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 147 อ่าน.
60 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 131 อ่าน.
61 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 125 อ่าน.
62 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 133 อ่าน.
63 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 161 อ่าน.
64 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 207 อ่าน.
65 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 246 อ่าน.
66 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 188 อ่าน.
67 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 210 อ่าน.
68 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 188 อ่าน.
69 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 234 อ่าน.
70 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 193 อ่าน.
71 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 192 อ่าน.
72 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 212 อ่าน.