DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งปม.63 iamkai 216 อ่าน.
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 รับสมัคร 5 ตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา iamkai 276 อ่าน.
3 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำปหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 63 iamkai 51 อ่าน.
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ iamkai 39 อ่าน.
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา iamkai 146 อ่าน.
6 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งปม.63 iamkai 97 อ่าน.
7 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งปม.63 iamkai 243 อ่าน.
8 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2563 196 อ่าน.
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จนท.บันทึกข้อมูล คนงานกลุ่มการพยาบาล งปม.2563 300 อ่าน.
10 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน คนงานกลุ่มงานรังสี คนงานซักฟอก คนงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ iamkai 115 อ่าน.
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบ 2563 iamkai 88 อ่าน.
12 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 171 อ่าน.
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว คนงานซักฟอก คนงานกลุ่มงานรังสีวิทยา คนงานการแพทย์แผนไทยฯ iamkai 131 อ่าน.
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ iamkai 102 อ่าน.
15 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งปม.2563 iamkai 418 อ่าน.
16 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(ซักฟอก แผนไทย รังสีวิทยา) ปีงบป.63 iamkai 229 อ่าน.
17 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จนท.ประชาสัมพันธ์ คนงานโภชนศาสตร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ งปม. 2563 iamkai 306 อ่าน.
18 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) iamkai 122 อ่าน.
19 ประกาศผลสอบคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) iamkai 154 อ่าน.
20 ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิมพ์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ iamkai 109 อ่าน.
21 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย) iamkai 82 อ่าน.
22 ประกาศรับสมัครลกจ้างชั่วคราว(รายวัน) งปม.63 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา iamkai 200 อ่าน.
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 196 อ่าน.
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ )จำนวน 2 อัตรา iamkai 172 อ่าน.
25 ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันึกข้อมูล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์2562 iamkai 156 อ่าน.
26 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน(โภชนศาสตร์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2562 iamkai 295 อ่าน.
27 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา iamkai 185 อ่าน.
28 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย) iamkai 214 อ่าน.
29 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 240 อ่าน.
30 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ iamkai 205 อ่าน.
31 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 2 อัตรา iamkai 290 อ่าน.
32 ประกาศรายชื่อบุุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) iamkai 197 อ่าน.
33 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 304 อ่าน.
34 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวม 9 อัตรา iamkai 377 อ่าน.
35 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ปี 2562 iamkai 273 อ่าน.
36 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 191 อ่าน.
37 รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ iamkai 210 อ่าน.
38 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา iamkai 273 อ่าน.
39 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 179 อ่าน.
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา iamkai 355 อ่าน.
41 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 283 อ่าน.
42 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา iamkai 526 อ่าน.
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปี2562 iamkai 451 อ่าน.
44 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงานปี2562 iamkai 382 อ่าน.
45 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล iamkai 480 อ่าน.
46 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา iamkai 454 อ่าน.
47 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวม 9 อัตรา iamkai 442 อ่าน.
48 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวคนงานงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปี2562 iamkai 213 อ่าน.
49 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานโภชนศาสตร์) ปี2562 iamkai 189 อ่าน.
50 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 195 อ่าน.
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2562 iamkai 288 อ่าน.
52 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กลุ่มงานเภสัชฯ) iamkai 507 อ่าน.
53 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 iamkai 229 อ่าน.
54 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ปประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปี 2562 iamkai 294 อ่าน.
55 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี2562 iamkai 311 อ่าน.
56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(ชำนาญการพิเศษ) iamkai 177 อ่าน.
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา ปี 2562 iamkai 356 อ่าน.
58 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 อัตรา iamkai 555 อ่าน.
59 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 iamkai 200 อ่าน.
60 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา iamkai 414 อ่าน.
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2562 iamkai 250 อ่าน.
62 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 273 อ่าน.
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา iamkai 481 อ่าน.
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 343 อ่าน.
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 630 อ่าน.
66 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา iamkai 309 อ่าน.
67 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนาน 1 อัตรา iamkai 393 อ่าน.
68 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา iamkai 564 อ่าน.
69 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่งคนงานกลุ่มการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา iamkai 297 อ่าน.
70 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานโภชนศาสตร์)จำนวน 2 อัตรา iamkai 235 อ่าน.
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คนงานกลุ่มการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา iamkai 196 อ่าน.
72 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานโภชนศาสตร์ ปี 2562 iamkai 721 อ่าน.
73 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2562 iamkai 331 อ่าน.
74 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2562 iamkai 470 อ่าน.
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 257 อ่าน.
76 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2562 iamkai 282 อ่าน.
77 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2562(แก้ไข) iamkai 534 อ่าน.
78 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2562 iamkai 244 อ่าน.
79 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ2562 iamkai 265 อ่าน.
80 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2562 iamkai 202 อ่าน.
81 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน ช่างทันตกรรม คนงานกลุ่มงานทันตกรรม ปีงบ 2562 iamkai 245 อ่าน.
82 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน พยาบาลวิชาชีพ คนงานกลุ่มการพยาบาล คนงานโภชนาการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้2562 iamkai 577 อ่าน.
83 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา iamkai 343 อ่าน.
84 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 417 อ่าน.
85 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 233 อ่าน.
86 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน กลุ่มการพยาบาล ปี 2561 iamkai 335 อ่าน.
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 224 อ่าน.
88 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตราประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 231 อ่าน.
89 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 216 อ่าน.
90 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกการ iamkai 393 อ่าน.
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561จำนวน 4 อัตรา iamkai 274 อ่าน.
92 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ iamkai 230 อ่าน.
93 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 270 อ่าน.
94 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2561 iamkai 395 อ่าน.
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ iamkai 375 อ่าน.
96 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานรังสีวิทยา) ปีงบประมาณ 2561 iamkai 255 อ่าน.
97 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 459 อ่าน.
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานรังสี) ปี 2561 จำนวน 1 อัตรา iamkai 206 อ่าน.
99 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2561 iamkai 314 อ่าน.
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงประจำปี 2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข iamkai 472 อ่าน.
101 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ) ปีงบประมาณ 2561 iamkai 248 อ่าน.
102 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 iamkai 544 อ่าน.
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ) ปี 2561 iamkai 221 อ่าน.
104 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปี2561 iamkai 351 อ่าน.
105 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน(กลุ่มการพยาบาล) ปี 2561 iamkai 269 อ่าน.
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการพยาบาล ปี2561 iamkai 285 อ่าน.
107 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 iamkai 589 อ่าน.
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจนท.บันทึกข้อมูล จนท.ประชาสัมพันธ์ คนงานกลุ่มการฯ iamkai 308 อ่าน.
109 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ 2561 426 อ่าน.
110 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ปี2561 iamkai 255 อ่าน.
111 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบ 2561 iamkai 545 อ่าน.
112 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)พนักงานบริการ(กลุ่มงานรังสี) ปี2561 iamkai 348 อ่าน.
113 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปี 2561 iamkai 705 อ่าน.
114 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา iamkai 235 อ่าน.
115 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 284 อ่าน.
116 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) ปีงบประมาณ 2561 iamkai 278 อ่าน.
117 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 289 อ่าน.
118 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ2561 iamkai 317 อ่าน.
119 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา iamkai 230 อ่าน.
120 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 236 อ่าน.
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนายช่างโยธา คนงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 236 อ่าน.
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา iamkai 236 อ่าน.
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 338 อ่าน.
124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 312 อ่าน.
125 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ2561 iamkai 550 อ่าน.
126 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไปตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา iamkai 323 อ่าน.
127 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา iamkai 324 อ่าน.
128 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวนักเทคนิคการแพทย์ นักประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 506 อ่าน.
129 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 iamkai 629 อ่าน.
130 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 466 อ่าน.
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา iamkai 442 อ่าน.
132 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปี 2561 iamkai 408 อ่าน.
133 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา iamkai 639 อ่าน.
134 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 730 อ่าน.
135 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ iamkai 400 อ่าน.
136 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ2561 iamkai 432 อ่าน.
137 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานกลุ่มการพยาบาล ปีงบประมาณ2561 iamkai 580 อ่าน.
138 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 474 อ่าน.
139 ประกาศขยายระยะเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ iamkai 388 อ่าน.
140 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 601 อ่าน.
141 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ iamkai 370 อ่าน.
142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานกลุ่มการพยาบาล ปีงบ2561 iamkai 465 อ่าน.
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา iamkai 410 อ่าน.
144 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานเภสัชกรรม iamkai 449 อ่าน.
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 485 อ่าน.
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานงานธุรการกลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบ2561 iamkai 422 อ่าน.
147 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 iamkai 552 อ่าน.
148 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานกลุ่มงานรังสีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 iamkai 346 อ่าน.
149 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา iamkai 404 อ่าน.
150 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ iamkai 315 อ่าน.
151 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 420 อ่าน.
152 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าพนักงานธุรการศูนย์รายได้ ประจำปี 2560 iamkai 479 อ่าน.
153 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบ 2561 iamkai 596 อ่าน.
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ศูนย์รายได้) iamkai 406 อ่าน.
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการศูนย์รายได้ iamkai 388 อ่าน.
156 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน ปีงบประมาณ 2560 iamkai 577 อ่าน.
157 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ iamkai 384 อ่าน.
158 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ iamkai 462 อ่าน.
159 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 457 อ่าน.
160 ประกาศรายชื่อพยาบาล iamkai 619 อ่าน.
161 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ iamkai 484 อ่าน.
162 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ประจำปี2560 iamkai 355 อ่าน.
163 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ปี 2560 iamkai 512 อ่าน.
164 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์ ประจำปี 2560 iamkai 476 อ่าน.
165 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร 554 อ่าน.
166 หัวข้อประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการปี2560 iamkai 531 อ่าน.
167 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์2560 iamkai 444 อ่าน.
168 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ ประจำปี2560 487 อ่าน.
169 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร iamkai 697 อ่าน.
170 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์ ปี2560 iamkai 432 อ่าน.
171 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 iamkai 562 อ่าน.
172 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม)ประจำปีงบประมาณ2560 iamkai 429 อ่าน.
173 ประกาศผลสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพประจำปี 2560 iamkai 449 อ่าน.
174 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานกลุ่มการพยาบาลคนงานกลุ่มงานรังสีวิทยา iamkai 371 อ่าน.
175 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ iamkai 474 อ่าน.
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาลวิชาชีพ คนงานรังสี คนงานกลุ่มการพยาบาล2560 iamkai 437 อ่าน.
177 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนักกายภาพปฏิบัติการ iamkai 388 อ่าน.
178 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป iamkai 552 อ่าน.
179 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ iamkai 466 อ่าน.
180 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ พนักงานบริการกลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานรังสีวิทยา 2560 iamkai 541 อ่าน.
181 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ(คนงาน) กลุ่มงานทันตกรรมประจำปี2560 iamkai 600 อ่าน.
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ iamkai 424 อ่าน.
183 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพปีงบประมาณ 2560 iamkai 421 อ่าน.
184 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนักจิตวิทยา iamkai 416 อ่าน.
185 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ คนงานปีงบประมาณ 2560 518 อ่าน.
186 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ iamkai 426 อ่าน.
187 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข คนงานสุขาภิบาล 2560 iamkai 513 อ่าน.
188 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ คนงานประจำปีงบประมาณ 2560 iamkai 661 อ่าน.
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการสาธารณสุข คนงานสุขาภิบาล2560 iamkai 472 อ่าน.
190 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ iamkai 363 อ่าน.
191 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2560 iamkai 480 อ่าน.
192 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานโภชนาการ2560 iamkai 589 อ่าน.
193 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ2560 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา iamkai 628 อ่าน.
194 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปีงบ2560 iamkai 479 อ่าน.
195 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล2560 iamkai 528 อ่าน.
196 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลห้องบัตร1อัตรา iamkai 530 อ่าน.
197 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนงานกลุ่มการพยาบาล iamkai 433 อ่าน.
198 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปีงบประมาณ 2560 iamkai 435 อ่าน.
199 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าพนักงานการเงินฯ จนท.บันทึกฯ คนงานกลุ่มการ iamkai 614 อ่าน.
200 ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพปีงบ2560 iamkai 508 อ่าน.
201 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจพ.พัสดุพ.พิมพ์พ.รับโทรศัพท์ปีงบ2560 iamkai 496 อ่าน.
202 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานพิมพ์ปีงบ2560 iamkai 421 อ่าน.
203 ประกาศรับสมัครผลการสอบคัดเลือกพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาล2559 iamkai 380 อ่าน.
204 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปีงบประมาณ2560 iamkai 560 อ่าน.
205 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานพัสดุพนักงานพิมพ์พนักงานรับโทรศัพท์ iamkai 521 อ่าน.
206 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจพ.พัสดุพ.พิมพ์พ.รับโทรศัพท์59 iamkai 540 อ่าน.
207 ประกาศผลสอบช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นผู้ช่วยช่างทั่วไป iamkai 467 อ่าน.
208 ประกาศรายชื่อสอบช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นผู้ช่วยช่างทั่วไป59 iamkai 458 อ่าน.
209 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพพนักงานบริการงานโภชนาการ iamkai 404 อ่าน.
210 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์2559 iamkai 463 อ่าน.
211 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้2559 iamkai 437 อ่าน.
212 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพนักงานพิมพ์ iamkai 600 อ่าน.
213 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ iamkai 475 อ่าน.
214 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด2559 iamkai 448 อ่าน.
215 ประกาศรายชื่อสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์2559 iamkai 448 อ่าน.
216 ประกาศรายชื่อสอบนักกายภาพบำบัด2559 iamkai 524 อ่าน.
217 ประกาศรายชื่อผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ iamkai 404 อ่าน.
218 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ admin 489 อ่าน.
219 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำปี2559 iamkai 678 อ่าน.
220 ประกาศผลสอบคัดเลือกเภสัช59 admin 527 อ่าน.
221 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา admin 430 อ่าน.
222 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดาวน์โหลด admin 688 อ่าน.