วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี เจ้าของบริษัท ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในคลินิกสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวนเงินทั้งสิ้น 268,000 บาท(สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
รับมอบโดย คุณพยุง ศรีล้วน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวารินชำราบ และคุณระพินพร ประนมศรี หัวหน้าคลินิกสูตินรีเวชกรรม
ขอให้คุณแม่สุนีย์ ตริยางกูรศรี ตลอดจนทุกคนในครอบครัว รวมทั้งพนักงานบริษัททุกท่าน พบแต่ความสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สำเร็จทุกสิ่งที่มุ่งหวัง กิจการก้าวหน้า รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปครับ