DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 3 อ่าน.
2 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 2 อ่าน.
3 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 2 อ่าน.
4 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อลมรับ-ส่งวัสดุทางการแพทย์ iamstar 6 อ่าน.
5 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งท่อลม-รับส่งวัสดุทางการแพทย์ iamstar 6 อ่าน.
6 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน เมษายน 2563 iamstar 7 อ่าน.
7 ประกาศแผนจัดจ้างติดตั้งท่อลมรับ-ส่งวัสดุทางการแพทย์ iamstar 7 อ่าน.
8 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 6 อ่าน.
9 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 6 อ่าน.
10 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 4 อ่าน.
11 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size S iamstar 4 อ่าน.
12 ประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 5 อ่าน.
13 ประกาศประกวดราคาฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 5 อ่าน.
14 ร่างประกาศประกวดราคาฯ จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 16 อ่าน.
15 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 8 อ่าน.
16 ประกาศประกวดราคาเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมเครื่องควบคุมความเย็น 6 ถุง 9 อ่าน.
17 เอกสารประกวดราคาเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมเครื่องควบคุมความเย็น 6 ถุง 7 อ่าน.
18 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกไตเทียม 8 อ่าน.
19 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมเครื่องควบคุมความเย็น 6 ถุง iamstar 10 อ่าน.
20 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 9 อ่าน.
21 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size S iamstar 13 อ่าน.
22 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 11 อ่าน.
23 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 8 อ่าน.
24 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 8 อ่าน.
25 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 16 อ่าน.
26 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 11 อ่าน.
27 ร่างประกาศประกวดราคาฯจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 19 อ่าน.
28 ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 14 อ่าน.
29 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 9 รายการ iamstar 14 อ่าน.
30 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม iamstar 34 อ่าน.
31 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารเภสัช iamstar 27 อ่าน.
32 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลวเดือนกุมภาพันธ์ iamstar 18 อ่าน.
33 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 20 อ่าน.
34 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 21 อ่าน.
35 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 19 อ่าน.
36 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 20 อ่าน.
37 ประกาศราคากลาง จัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 22 อ่าน.
38 ประกาศราคากลาง จัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก (Size S) iamstar 15 อ่าน.
39 ประกาศราคากลาง จัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 19 อ่าน.
40 ประกาศเผยแพร่แผนออกซิเจนเหลวเดือนมกราคม2563 iamstar 17 อ่าน.
41 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size L iamstar 25 อ่าน.
42 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size XL iamstar 23 อ่าน.
43 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size M iamstar 22 อ่าน.
44 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก(Chemistry) 20 ชนิด Size S iamstar 25 อ่าน.
45 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อนายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) Size L iamstar 20 อ่าน.
46 แจ้งรายการและวงเงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 iamstar 43 อ่าน.
47 แจ้งการอนุมัติแผนงบค่าเสื่อมวงเงิน 20% ระดับจังหวัด และวงเงิน 70% ระดับหน่วยบริการ(CUP) ปีงบประมาณ63 iamstar 40 อ่าน.
48 เผยแพร่แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา iamstar 41 อ่าน.
49 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 33 อ่าน.
50 ราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 30 อ่าน.
51 ประกาศเผยแพร่แผน จัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(CBC) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาดเล็ก (Size S) 26 อ่าน.
52 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อแถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลชุมชน ใน จ.อุบล iamstar 32 อ่าน.
53 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 28 อ่าน.
54 ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ 200 รายการ iamstar 28 อ่าน.
55 ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้อบแห้ง iamstar 27 อ่าน.
56 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน รายการเครื่องอบผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 41 อ่าน.
57 ประกาศแผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์เดือนธันวาคม2562 iamstar 30 อ่าน.
58 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาติดตั้ิงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ iamstar 54 อ่าน.
59 ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 49 อ่าน.
60 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ รพ.วารินชำราบ iamstar 75 อ่าน.
61 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักเจ้าหน้าที่ รพ.วารินชำราบ iamstar 61 อ่าน.
62 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 56 อ่าน.
63 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 46 อ่าน.
64 ประกาศผู้ชนะรับสมัครร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 49 อ่าน.
65 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ iamstar 53 อ่าน.
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินฯ ครั้งที2 iamstar 49 อ่าน.
67 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ ๒ iamstar 50 อ่าน.
68 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 45 อ่าน.
69 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท) iamstar 76 อ่าน.
70 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ ครั้งที่ 2 iamstar 58 อ่าน.
71 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 57 อ่าน.
72 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 63 อ่าน.
73 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 63 อ่าน.
74 เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 60 อ่าน.
75 ราคากลางจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 74 อ่าน.
76 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 68 อ่าน.
77 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 74 อ่าน.
78 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 71 อ่าน.
79 ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 66 อ่าน.
80 ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 65 อ่าน.
81 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 67 อ่าน.
82 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 59 อ่าน.
83 ประกาศรับสมัครร้านเครื่องดื่ม/กาแฟสด ภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 139 อ่าน.
84 ประกาศราคากลางจ้างจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักแพทย์ iamstar 90 อ่าน.
85 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพยาบาล 2 ชั้น iamstar 82 อ่าน.
86 รับสมัครผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม กาแฟสด iamstar 179 อ่าน.
87 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 114 อ่าน.
88 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ โรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 144 อ่าน.
89 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงขนิด 2 หัวตรวจ iamstar 107 อ่าน.
90 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 132 อ่าน.
91 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 115 อ่าน.
92 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 111 อ่าน.
93 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 110 อ่าน.
94 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วม ในระดับจังหวัด โดยแยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 176 อ่าน.
95 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาย้ายแนวระบบไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 107 อ่าน.
96 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 120 อ่าน.
97 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 139 อ่าน.
98 ประกาศราคากลางชุดล้างตัวกรองไตเทียม iamstar 126 อ่าน.
99 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ(เครื่อง X-Ray) iamstar 131 อ่าน.
100 ประกาศราคากลางเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ iamstar 155 อ่าน.
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาล iamstar 155 อ่าน.
102 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน iamstar 167 อ่าน.
103 แจ้งรายการและวงงิน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 139 อ่าน.
104 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 124 อ่าน.
105 ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 140 อ่าน.
106 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2ชั้น iamstar 196 อ่าน.
107 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาญชีพอัตโนมัติระดับกลาง iamstar 139 อ่าน.
108 ประกาศครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 169 อ่าน.
109 ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์ 2 รายการ iamstar 149 อ่าน.
110 ขออนุมัติเผยแพร่แผน iamstar 219 อ่าน.
111 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชััน iamstar 232 อ่าน.
112 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน (ครั้งที่ 2) iamstar 323 อ่าน.
113 ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 169 อ่าน.
114 ประกาศเผยแพร่แผน ยูนิตทำฟัน iamstar 133 อ่าน.
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 144 อ่าน.
116 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 iamstar 142 อ่าน.
117 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 227 อ่าน.
118 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 140 อ่าน.
119 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก-จ่ายกลาง iamstar 216 อ่าน.
120 ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 132 อ่าน.
121 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องยาเคมีบำบัดและยาปราศจากเชื้อ iamstar 147 อ่าน.
122 ประกาศผู้ชนะการ จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอเนกประสงค์เป็นห้องพักแพทย์ อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต iamstar 145 อ่าน.
123 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรือถอน iamstar 164 อ่าน.
124 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง อาคารซักฟอก-จ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้่น iamstar 156 อ่าน.
125 ประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศผู้ชนะ , ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปีงบฯ62 iamstar 149 อ่าน.
126 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายอากาศ หอผู้ป่วยหนัก iamstar 137 อ่าน.
127 ประกาศประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 192 อ่าน.
128 ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 iamstar 146 อ่าน.
129 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า iamstar 130 อ่าน.
130 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ประจำเดือนตุลาคม 2561 iamstar 145 อ่าน.
131 ประกาศราคากลางเครื่องปั่นตกตะกอน iamstar 134 อ่าน.
132 ประกาศราคากลางซ่อมกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 137 อ่าน.
133 ประกาศผู้ชนะอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 163 อ่าน.
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 iamstar 141 อ่าน.
135 ประกาศราคากลางสว่านใช้แรงดันลมขนาดมาตรฐาน iamstar 158 อ่าน.
136 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์ 3 รายการ iamstar 254 อ่าน.
137 ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา iamstar 141 อ่าน.
138 ประกาศราคากลาง จัดซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 185 อ่าน.
139 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 iamstar 161 อ่าน.
140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเทีี่่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 202 อ่าน.
141 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยาเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 246 อ่าน.
142 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรมจ่ายยา เพื่อบริการนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ iamstar 147 อ่าน.
143 ราคากลางซ่อมกล้องส่งตรวจทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ iamstar 152 อ่าน.
144 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมห้องพักพยาบาล iamstar 206 อ่าน.
145 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 277 อ่าน.
146 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 198 อ่าน.
147 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร iamstar 257 อ่าน.
148 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมในระดับจังหวัด แยกตามขนาดของโรงพยาบาล iamstar 222 อ่าน.
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 241 อ่าน.
150 ประกาศราคาจ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง iamstar 211 อ่าน.
151 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 220 อ่าน.
152 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและย้อมสีพิเศษ iamstar 183 อ่าน.
153 ประกาศราคากลางเครื่องล้างจาน iamstar 247 อ่าน.
154 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 235 อ่าน.
155 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (ครั้งที่ 2) iamstar 279 อ่าน.
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 343 อ่าน.
157 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ iamstar 284 อ่าน.
158 ราคากลางสวิทซ์ระบบLAN iamstar 317 อ่าน.
159 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 323 อ่าน.
160 ประกาศราคากลางเครื่องสำรองไฟ Server iamstar 294 อ่าน.
161 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงพยาบาลวารินชำราบ iamstar 320 อ่าน.
162 ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สปามาตรฐานฯ iamstar 389 อ่าน.
163 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางเลือกฯ 319 อ่าน.
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 6 รายการ iamstar 356 อ่าน.
165 ราคากลางหุ่นฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน iamstar 299 อ่าน.
166 ราคากลางรถขับเคลื่อนไฟฟ้า iamstar 278 อ่าน.
167 ราคากลางเครื่องปรับอากาศ iamstar 375 อ่าน.
168 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สปามาตรฐานและแพทย์ทางแลือกรองรับผู้สูงวัย iamstar 348 อ่าน.
169 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ iamstar 444 อ่าน.
170 ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านแผนกศํลยกรรมชั้น 1,2 iamstar 339 อ่าน.
171 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 365 อ่าน.
172 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ iamstar 323 อ่าน.
173 ราคากลางวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ iamstar 408 อ่าน.
174 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ iamstar 409 อ่าน.
175 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้ยไอน้ำ 900 ลิตร iamstar 222 อ่าน.
176 ราคากลางเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ iamstar 307 อ่าน.
177 ราคากลางเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ iamstar 324 อ่าน.
178 ราคากลางเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมวัดปริมาณความอิ่มตัว iamstar 263 อ่าน.
179 ราคากลางเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของO2 iamstar 277 อ่าน.
180 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีิคลินิก iamstar 251 อ่าน.
181 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 295 อ่าน.
182 ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก iamstar 239 อ่าน.
183 ประกาศเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 900 ลิตร(Pre-Post Vac) iamstar 321 อ่าน.
184 ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางลาดช่่วงที่ 3 ต่อจากทางเชื่อมเดิม iamstar 338 อ่าน.
185 ประกาศประกวดราคาระบบท่อลมรับส่งเอกสารและพัสดุการแพทย์ iamstar 334 อ่าน.
186 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 350 อ่าน.
187 ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารซักฟอก-ซัพพลาย iamstar 350 อ่าน.
188 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 2 อาคารพระโพธิญาณ iamstar 319 อ่าน.
189 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั้น 1อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 349 อ่าน.
190 ราคากลางก่อสร้างอาคารห้องน้ำ 2 ชั้น iamstar 326 อ่าน.
191 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางจราจร เส้นโซนโรงอาหาร /คลังวัสดุการแพทย์ iamstar 264 อ่าน.
192 ประกาศราคากลางก่อสร้างโรงอาหาร iamstar 545 อ่าน.
193 ราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ iamstar 345 อ่าน.
194 ราคากลางยูนิตทำฟัน iamstar 332 อ่าน.
195 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกศัลยกรรมกระดูก-แผนกสูติฯ ชั้น 3 -4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 378 อ่าน.
196 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมารื้อถอนโครงสร้างฐานรากและงานโครงสร้างใต้ดิน อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) iamstar 321 อ่าน.
197 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ชั้น 3, 4 อาคารพระโพธิญาณเถร iamstar 413 อ่าน.
198 ประกาศ การขายทอดตลาดอาคารพร้อมรื้อถอน iamstar 662 อ่าน.
199 ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมคลินิกวัณโรณ(TB) ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ iamstar 386 อ่าน.
200 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมแผนก ICU ชั่้น 3 อาคารรักษาพยาบาล (รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 372 อ่าน.
201 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ iamstar 406 อ่าน.
202 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องชันสูตรเป็นแผนกสูติ-นรีเวชฯ อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 473 อ่าน.
203 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการ(งานพัสดุ-ธุรการ)อาคารผู้ป่วยนอก iamstar 425 อ่าน.
204 ประกาศราคากลางปรับปรุงห้องสำนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) iamstar 378 อ่าน.
205 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมช่วงที่ 2 336 อ่าน.
206 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งระบบก๊าชออกซิเจน 421 อ่าน.
207 ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากสำหรับติดตั้งถังออกซิเจนเหลวพร้อมรั้ว 371 อ่าน.
208 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกx-ray ชั้น 1 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 248 อ่าน.
209 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกชันสูตรชั้น 2 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 432 อ่าน.
210 ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งสุขภัณฑ์แผนกผ่าตัดชั้น 4 401 อ่าน.
211 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกOPD,ER อาคารผู้ป่วยนอก 297 อ่าน.
212 ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงแผนกผ่าตัดชั้น 4 (อาคารรักษาพยาบาล รพ.ขนาด 400 เตียง) 325 อ่าน.
213 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด iamstar 428 อ่าน.
214 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องสำนักงานด้านหลังกลุ่มอำนวยการอาคารผู้ป่วยนอก admin 437 อ่าน.
215 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ ครั้งที่ 2 iamstar 447 อ่าน.
216 ประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ iamstar 436 อ่าน.
217 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) iamstar 487 อ่าน.
218 ยกเลิกประกาศสอบราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ iamstar 459 อ่าน.
219 ประกาศโคมไฟผ่าตัดใหญ่คู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดLED iamstar 543 อ่าน.
220 ประกาศเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า iamstar 406 อ่าน.
221 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ admin 408 อ่าน.
222 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารช่วงที่1 admin 494 อ่าน.