เบอร์โทรศัพย์ภายใน 045-267259 ต่อเบอร์โทรศัทย์ภายใน

ตึกใหม่

เบอร์โทร

ตึกใหม่

เบอร์โทร

ชั้น4

 

ชั้น1

 

ห้องผู้อำนวยการ

5401

ER

5134, 5137 ,5140

ห้อง อ.บรรจง

5459

X-ray

5143,5144

ห้องการเงิน

5408

ห้องหน.ฝ่ายเภสัช

5101

ห้องหน.ฝ่ายบริหาร

5409

ห้องยานอก

5102-5

ธุรการ

5402-3

การเงิน ( ป้าตึ้ง )

5106

พัสดุ

5404-5

ห้องบัตร

5129

ห้องประชุมลีลาวดี

5406

ศูนย์เปล

5132

ห้องประชุมดุสิตา

5407

คัดกรอง OPD

5133

ชั้น 3

 

OPD med

5124

ห้องคลอด

5311

OPD ENT

5125

ห้องผ่าตัด ( ประชาสัมพันธ์ )

5308

 ( ห้อง Gastoscope )

 

ห้องผ่าตัด 1

5301

ห้องตรวจ พ.นนทยา

5112

ห้องผ่าตัด 2

5302

ห้องตรวจ พ.พงศ์พล

5113

ห้องพักฟื้น

5306

ห้องตรวจ พ.med

5110

ชั้น 2

 

OPD admit

5122

สำนักงาน Lab

5226

ชั้น G

 

ห้องหน.ทันตกรรม

5229

พรบ.

5020

สำนักงาน ทันตกรรม

5212 ,5214

ศูนย์รายได้

5030

สำนักงานองค์กรแพทย์

5217

OPD Uro ,ห้องตรวจ พ.บรรจง

5026,5027

ICU

5240,5241

OPD ortho

5050

OPD เด็ก

5231,5236

ห้องตรวจ ortho

5052

 

 

กายภาพ

5022

 

 

แพทย์แผนไทยชั้นG

5011

 

 

คลังยาชั้น G

5001,5002,5006

 

 

ห้องประชุมน้ำหนึ่ง

5028

 

 

ห้องให้คำปรึกษา

5013

   
Clinic DM
5018,5019

 

 

 

 

 

 

ตึกเก่า

เบอร์โทร

ตึกเก่า

เบอร์โทร

ห้องหน.กลุ่มงานภาระกิจ

1129

Ward  Surg

1306,1307

สำนักงานกลุ่มเวชฯ

1126

Ward  Med

1406,1407

ห้องบัตรกลุ่มเวชฯ

1109

ศูนย์คอม

1414,1503

คลินิกเวชกรรม,นรีเวช

1130,1134

ห้องไตเทียม

1502

ผลิตสื่อ

1121

ห้องยา IPD

1113,1114

ห้องหน.ฝ่ายยุทธ

1103

คลังยาใหญ่

1508

สำนักงานฝ่ายยุทธ

1104

คลังพัสดุ ชั้นG

5011

ห้องสมุด

1116

ห้องพัก  พขร.

5003-4

ห้องQIC

1101,1102

Supply

4101

ห้องหน.กลุ่มการ ฯ

1119

ซักฟอก

1506

สำนักงานกลุ่มการ ฯ

1106-7

ห้องนึ่ง

1511

ห้องประชุมสัตตบงกช

1120

ห้องตัดเย็บ

1510

Ward  เด็ก

1201

สำนักงานโภชนาการ

4104

Ward  หลังคลอด

1203

ห้องประชุมบุษราคัม

4105

สำนักงานกลุ่มงานภาระกิจ

1115

ศูนย์ช่าง

1507

ห้องวิชาการกลุ่มการฯ
1207
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ (คุณชะลอ )
1502