คน / เตียง

0

POSITIVE

0

PUI

0

ระดับ 1

0

ระดับ 2

0

ระดับ 3.1

0

ระดับ 3.2.1

0

ระดับ 3.2.2

0

ระดับ 3.2.3

0

ระดับ 4.1

0

ระดับ 4.2

0

ระดับ 4.3

0

ฟอร์มประเมิน

(COVID-19 Assessment Form)