พันธกิจ

มุ่งมั่นผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีคุณสมบัติในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม เข้าใจบริบทชีวิต พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวและชุมชน โดยมีความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชน และมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจของแผนการฝึกอบรม /หลักสูตร

1. ดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลวารินชําราบ

- พัฒนางานบริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิ

- พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ

- พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งในการสร้างเสริมสุขภาพ

2. ดำเนินพันธกิจตามพันธกิจหลักของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (อ้างอิงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2562) กล่าวคือ เพื่อฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นสาขาวิชาทางการแพทย์เฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ร่วมกับความสามารถในการทำหัตถการที่พบบ่อยในบริการปฐมภูมิ ในการดูแลผู้ป่วยด้านการรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพการดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม และการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยเป็นการดูแลสำหรับประชากรทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่เกิดจนตาย

3.พันธกิจของแผนการฝึกอบรม / หลักสูตรสาขาวิชา สามารถแสดงได้ดังนี้

3.1 ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่สามารถปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน

3.2 ผลิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติในการดูแลผู้ป่วยอย่าง เป็นองค์รวมเข้าใจบริบทชีวิต พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวและชุมชนของผู้ป่วยและสามารถ ดูแลปัญหาสุขภาพเชิงกว้าง

3.3 ให้การศึกษาหรือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งด้านทฤษฎี และ/หรือปฏิบัติแก่ บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เกี่ยวข้อง ที่สนใจทั้งภายใน/ นอกสถาบัน รวมถึงจากภายนอกประเทศ

3.4 มุ่งพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติ