แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้


แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้


กรอบของแผนงานฝึกอบรมระดับหลังปริญญา

FRAMEWORK OF THE PME PROGRAMME


ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ


อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นปี

• ประจำชั้นปี 1 นพ.คณิต ธิติเชษฐตระกูล

• ประจำชั้นปี 2 พญ.กฤติกา วานิชกุล

• ประจำชั้นปี 3 นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ


Download คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2564