คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

เครือข่ายฝึกอบรมโรงพยาบาลวารินชำราบ


ที่ปรึกษา

นพ.สุธี สุดดี รองผู้อำรวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ


ประธานหลักสูตรการฝึกอบรม

นพ.คณิต ธิติเชษฐตระกูล


คณะกรรมการบริหาร

นพ.อนุชิต หิรัญกิตติ

นพ.พิมลศักดิ์ ศรีธรรมา

นพ.อานนท์ เอียดปราบ

พญ.กฤติกา วานิชกุล

พญ.พรหมเรขา เจริญมิตร

พญ.ภัทรการต์ จตุรภัทรวงศ์