DOWNLOAD

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย ชมแล้ว เปิดอ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) iamkai 60 อ่าน.
2 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงานกลุ่มงานทันตกรรม ปี 2563 iamkai 254 อ่าน.
3 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)พยาบาลวิชาชีพ นว.การเงินและบัญชี คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 252 อ่าน.
4 ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ iamkai 64 อ่าน.
5 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ ปีงบประมาณ 2563 154 อ่าน.
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา iamkai 171 อ่าน.
7 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ iamkai 78 อ่าน.
8 รายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ นว.การเงินและบัญชี คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ iamkai 435 อ่าน.
9 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงานกลุ่มงานทันตกรรม ปี 2563 iamkai 581 อ่าน.
10 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ นว.การเงินและบัญชี คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวม 18 อัตรา iamkai 1054 อ่าน.
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา 211 อ่าน.
12 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน(ซักฟอก) 226 อ่าน.
13 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งปม.63 iamkai 477 อ่าน.
14 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 รับสมัคร 5 ตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา iamkai 607 อ่าน.
15 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำปหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 63 iamkai 120 อ่าน.
16 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ iamkai 73 อ่าน.
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา iamkai 249 อ่าน.
18 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี งปม.63 iamkai 133 อ่าน.
19 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งปม.63 iamkai 334 อ่าน.
20 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปีงบประมาณ 2563 241 อ่าน.
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จนท.บันทึกข้อมูล คนงานกลุ่มการพยาบาล งปม.2563 388 อ่าน.
22 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน คนงานกลุ่มงานรังสี คนงานซักฟอก คนงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ iamkai 163 อ่าน.
23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบ 2563 iamkai 121 อ่าน.
24 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กลุ่มงานเภสัชกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 212 อ่าน.
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว คนงานซักฟอก คนงานกลุ่มงานรังสีวิทยา คนงานการแพทย์แผนไทยฯ iamkai 166 อ่าน.
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ iamkai 129 อ่าน.
27 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งปม.2563 iamkai 482 อ่าน.
28 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(ซักฟอก แผนไทย รังสีวิทยา) ปีงบป.63 iamkai 256 อ่าน.
29 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จนท.ประชาสัมพันธ์ คนงานโภชนศาสตร์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ งปม. 2563 iamkai 373 อ่าน.
30 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) iamkai 162 อ่าน.
31 ประกาศผลสอบคักเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) iamkai 194 อ่าน.
32 ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานพิมพ์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ฯ iamkai 139 อ่าน.
33 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย) iamkai 111 อ่าน.
34 ประกาศรับสมัครลกจ้างชั่วคราว(รายวัน) งปม.63 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา iamkai 225 อ่าน.
35 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 226 อ่าน.
36 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ )จำนวน 2 อัตรา iamkai 201 อ่าน.
37 ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันึกข้อมูล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์2562 iamkai 183 อ่าน.
38 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบตำแหน่งคนงาน(โภชนศาสตร์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2562 iamkai 338 อ่าน.
39 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา iamkai 210 อ่าน.
40 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(ด้านการนวดไทย) iamkai 241 อ่าน.
41 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 268 อ่าน.
42 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ iamkai 228 อ่าน.
43 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) จำนวน 2 อัตรา iamkai 324 อ่าน.
44 ประกาศรายชื่อบุุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) iamkai 235 อ่าน.
45 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 333 อ่าน.
46 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวม 9 อัตรา iamkai 416 อ่าน.
47 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) ปี 2562 iamkai 304 อ่าน.
48 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 219 อ่าน.
49 รายชื่อผู้ผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินฯ iamkai 234 อ่าน.
50 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา iamkai 306 อ่าน.
51 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 204 อ่าน.
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา iamkai 381 อ่าน.
53 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 312 อ่าน.
54 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง จำนวน 9 อัตรา iamkai 560 อ่าน.
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปี2562 iamkai 478 อ่าน.
56 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงานปี2562 iamkai 414 อ่าน.
57 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล iamkai 506 อ่าน.
58 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา iamkai 479 อ่าน.
59 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ รวม 9 อัตรา iamkai 466 อ่าน.
60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวคนงานงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา ปี2562 iamkai 238 อ่าน.
61 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานโภชนศาสตร์) ปี2562 iamkai 216 อ่าน.
62 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 224 อ่าน.
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์2562 iamkai 309 อ่าน.
64 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ คนงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(กลุ่มงานเภสัชฯ) iamkai 530 อ่าน.
65 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 iamkai 255 อ่าน.
66 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ปประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปี 2562 iamkai 316 อ่าน.
67 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปี2562 iamkai 335 อ่าน.
68 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(ชำนาญการพิเศษ) iamkai 201 อ่าน.
69 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา ปี 2562 iamkai 381 อ่าน.
70 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 อัตรา iamkai 582 อ่าน.
71 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปี 2562 iamkai 224 อ่าน.
72 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา iamkai 440 อ่าน.
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2562 iamkai 274 อ่าน.
74 บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 296 อ่าน.
75 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(รายวัน) จำนวน 2 อัตรา iamkai 511 อ่าน.
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 367 อ่าน.
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา 654 อ่าน.
78 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา iamkai 331 อ่าน.
79 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนาน 1 อัตรา iamkai 415 อ่าน.
80 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา iamkai 590 อ่าน.
81 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่งคนงานกลุ่มการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา iamkai 324 อ่าน.
82 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานโภชนศาสตร์)จำนวน 2 อัตรา iamkai 257 อ่าน.
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คนงานกลุ่มการพยาบาล จำนวน 5 อัตรา iamkai 220 อ่าน.
84 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานโภชนศาสตร์ ปี 2562 iamkai 744 อ่าน.
85 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2562 iamkai 358 อ่าน.
86 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2562 iamkai 498 อ่าน.
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 283 อ่าน.
88 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2562 iamkai 305 อ่าน.
89 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2562(แก้ไข) iamkai 555 อ่าน.
90 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2562 iamkai 267 อ่าน.
91 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ2562 iamkai 286 อ่าน.
92 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ 2562 iamkai 224 อ่าน.
93 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน ช่างทันตกรรม คนงานกลุ่มงานทันตกรรม ปีงบ 2562 iamkai 276 อ่าน.
94 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างรายวัน พยาบาลวิชาชีพ คนงานกลุ่มการพยาบาล คนงานโภชนาการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้2562 iamkai 607 อ่าน.
95 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา iamkai 370 อ่าน.
96 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 438 อ่าน.
97 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 258 อ่าน.
98 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน กลุ่มการพยาบาล ปี 2561 iamkai 356 อ่าน.
99 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา iamkai 247 อ่าน.
100 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตราประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 251 อ่าน.
101 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 237 อ่าน.
102 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติกการ iamkai 418 อ่าน.
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561จำนวน 4 อัตรา iamkai 296 อ่าน.
104 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ iamkai 251 อ่าน.
105 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 293 อ่าน.
106 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงาน ปีงบประมาณ 2561 iamkai 420 อ่าน.
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ iamkai 400 อ่าน.
108 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ(กลุ่มงานรังสีวิทยา) ปีงบประมาณ 2561 iamkai 277 อ่าน.
109 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 479 อ่าน.
110 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานรังสี) ปี 2561 จำนวน 1 อัตรา iamkai 225 อ่าน.
111 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2561 iamkai 337 อ่าน.
112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงประจำปี 2561 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข iamkai 495 อ่าน.
113 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ) ปีงบประมาณ 2561 iamkai 267 อ่าน.
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 iamkai 566 อ่าน.
115 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถ) ปี 2561 iamkai 242 อ่าน.
116 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปี2561 iamkai 375 อ่าน.
117 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน(กลุ่มการพยาบาล) ปี 2561 iamkai 291 อ่าน.
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการพยาบาล ปี2561 iamkai 306 อ่าน.
119 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 iamkai 613 อ่าน.
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจนท.บันทึกข้อมูล จนท.ประชาสัมพันธ์ คนงานกลุ่มการฯ iamkai 329 อ่าน.
121 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ 2561 450 อ่าน.
122 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธา ปี2561 iamkai 278 อ่าน.
123 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบ 2561 iamkai 567 อ่าน.
124 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ(พนักงานขับรถ)พนักงานบริการ(กลุ่มงานรังสี) ปี2561 iamkai 367 อ่าน.
125 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปี 2561 iamkai 731 อ่าน.
126 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งวิศวกรโยธา iamkai 255 อ่าน.
127 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานทันตกรรม) ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 308 อ่าน.
128 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง คนงาน(กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) ปีงบประมาณ 2561 iamkai 301 อ่าน.
129 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 309 อ่าน.
130 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานทันตกรรม) ปีงบประมาณ2561 iamkai 337 อ่าน.
131 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธา iamkai 251 อ่าน.
132 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 257 อ่าน.
133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนายช่างโยธา คนงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 258 อ่าน.
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 อัตรา iamkai 256 อ่าน.
135 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา iamkai 363 อ่าน.
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 331 อ่าน.
137 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ2561 iamkai 571 อ่าน.
138 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไปตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา iamkai 345 อ่าน.
139 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา iamkai 345 อ่าน.
140 ประกาศรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวนักเทคนิคการแพทย์ นักประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 527 อ่าน.
141 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปีงบประมาณ 2561 iamkai 649 อ่าน.
142 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 487 อ่าน.
143 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา iamkai 461 อ่าน.
144 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ปี 2561 iamkai 433 อ่าน.
145 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา iamkai 661 อ่าน.
146 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ คนงาน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 754 อ่าน.
147 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ iamkai 419 อ่าน.
148 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ2561 iamkai 455 อ่าน.
149 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานกลุ่มการพยาบาล ปีงบประมาณ2561 iamkai 601 อ่าน.
150 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 495 อ่าน.
151 ประกาศขยายระยะเวลารับโอนรับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ iamkai 417 อ่าน.
152 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 iamkai 624 อ่าน.
153 ประกาศรายชื่อสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ iamkai 391 อ่าน.
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ คนงานกลุ่มการพยาบาล ปีงบ2561 iamkai 485 อ่าน.
155 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา iamkai 431 อ่าน.
156 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานเภสัชกรรม iamkai 471 อ่าน.
157 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ ปีงบประมาณ 2561 iamkai 506 อ่าน.
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานงานธุรการกลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบ2561 iamkai 445 อ่าน.
159 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปีงบประมาณ 2561 iamkai 571 อ่าน.
160 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานกลุ่มงานรังสีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 iamkai 364 อ่าน.
161 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา iamkai 423 อ่าน.
162 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ iamkai 337 อ่าน.
163 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี iamkai 443 อ่าน.
164 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเจ้าพนักงานธุรการศูนย์รายได้ ประจำปี 2560 iamkai 497 อ่าน.
165 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเภสัชกรรม ปีงบ 2561 iamkai 614 อ่าน.
166 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ศูนย์รายได้) iamkai 428 อ่าน.
167 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการศูนย์รายได้ iamkai 408 อ่าน.
168 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ คนงาน ปีงบประมาณ 2560 iamkai 597 อ่าน.
169 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ iamkai 403 อ่าน.
170 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คนงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ iamkai 481 อ่าน.
171 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ iamkai 478 อ่าน.
172 ประกาศรายชื่อพยาบาล iamkai 641 อ่าน.
173 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ iamkai 504 อ่าน.
174 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา ประจำปี2560 iamkai 375 อ่าน.
175 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา ปี 2560 iamkai 530 อ่าน.
176 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์ ประจำปี 2560 iamkai 496 อ่าน.
177 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร 576 อ่าน.
178 หัวข้อประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการปี2560 iamkai 552 อ่าน.
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์2560 iamkai 464 อ่าน.
180 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ ประจำปี2560 510 อ่าน.
181 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร iamkai 719 อ่าน.
182 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกลุ่มงานการแพทย์ ปี2560 iamkai 452 อ่าน.
183 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 iamkai 582 อ่าน.
184 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงาน(กลุ่มงานทันตกรรม)ประจำปีงบประมาณ2560 iamkai 448 อ่าน.
185 ประกาศผลสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพประจำปี 2560 iamkai 471 อ่าน.
186 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานกลุ่มการพยาบาลคนงานกลุ่มงานรังสีวิทยา iamkai 387 อ่าน.
187 ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ iamkai 493 อ่าน.
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พยาบาลวิชาชีพ คนงานรังสี คนงานกลุ่มการพยาบาล2560 iamkai 456 อ่าน.
189 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและนักกายภาพปฏิบัติการ iamkai 407 อ่าน.
190 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป iamkai 573 อ่าน.
191 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ iamkai 484 อ่าน.
192 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว พยาบาลวิชาชีพ พนักงานบริการกลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานรังสีวิทยา 2560 iamkai 561 อ่าน.
193 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ(คนงาน) กลุ่มงานทันตกรรมประจำปี2560 iamkai 619 อ่าน.
194 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ iamkai 446 อ่าน.
195 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพปีงบประมาณ 2560 iamkai 439 อ่าน.
196 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนักจิตวิทยา iamkai 440 อ่าน.
197 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ คนงานปีงบประมาณ 2560 540 อ่าน.
198 ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ iamkai 447 อ่าน.
199 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุข คนงานสุขาภิบาล 2560 iamkai 532 อ่าน.
200 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ คนงานประจำปีงบประมาณ 2560 iamkai 680 อ่าน.
201 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักวิชาการสาธารณสุข คนงานสุขาภิบาล2560 iamkai 490 อ่าน.
202 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ iamkai 383 อ่าน.
203 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2560 iamkai 499 อ่าน.
204 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งคนงานโภชนาการ2560 iamkai 606 อ่าน.
205 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปีงบประมาณ2560 เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา iamkai 649 อ่าน.
206 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปีงบ2560 iamkai 500 อ่าน.
207 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล2560 iamkai 548 อ่าน.
208 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลห้องบัตร1อัตรา iamkai 552 อ่าน.
209 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคนงานกลุ่มการพยาบาล iamkai 450 อ่าน.
210 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปีงบประมาณ 2560 iamkai 456 อ่าน.
211 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเจ้าพนักงานการเงินฯ จนท.บันทึกฯ คนงานกลุ่มการ iamkai 634 อ่าน.
212 ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์พยาบาลวิชาชีพปีงบ2560 iamkai 528 อ่าน.
213 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจพ.พัสดุพ.พิมพ์พ.รับโทรศัพท์ปีงบ2560 iamkai 516 อ่าน.
214 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานพิมพ์ปีงบ2560 iamkai 440 อ่าน.
215 ประกาศรับสมัครผลการสอบคัดเลือกพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาล2559 iamkai 399 อ่าน.
216 ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพปีงบประมาณ2560 iamkai 584 อ่าน.
217 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกเจ้าพนักงานพัสดุพนักงานพิมพ์พนักงานรับโทรศัพท์ iamkai 538 อ่าน.
218 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจพ.พัสดุพ.พิมพ์พ.รับโทรศัพท์59 iamkai 561 อ่าน.
219 ประกาศผลสอบช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นผู้ช่วยช่างทั่วไป iamkai 487 อ่าน.
220 ประกาศรายชื่อสอบช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นผู้ช่วยช่างทั่วไป59 iamkai 476 อ่าน.
221 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพพนักงานบริการงานโภชนาการ iamkai 424 อ่าน.
222 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานพิมพ์2559 iamkai 485 อ่าน.
223 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานบริการพนักงานช่วยเหลือคนไข้2559 iamkai 457 อ่าน.
224 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพนักงานพิมพ์ iamkai 619 อ่าน.
225 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเทคนิคการแพทย์ iamkai 495 อ่าน.
226 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักกายภาพบำบัด2559 iamkai 469 อ่าน.
227 ประกาศรายชื่อสอบตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์2559 iamkai 465 อ่าน.
228 ประกาศรายชื่อสอบนักกายภาพบำบัด2559 iamkai 545 อ่าน.
229 ประกาศรายชื่อผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ iamkai 425 อ่าน.
230 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ admin 514 อ่าน.
231 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจำปี2559 iamkai 703 อ่าน.
232 ประกาศผลสอบคัดเลือกเภสัช59 admin 550 อ่าน.
233 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา admin 452 อ่าน.
234 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ดาวน์โหลด admin 713 อ่าน.