TEL 045-424250 ต่อ 0 หรือ เบอร์โทรภายใน FAX 045-424250 - 3

ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวารินชำราบ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 46 หมู่ 6 ถนนศรีสะเกษ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190
เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 มีขนาด 10 เตียง ด้วยงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 33 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา จาก

" ร้อยโทปิ่น และนางวิเชียร สมิตมาน "

ปี 2535 ยกระดับเป็น รพช. ขนาด 30 เตียง และปี 2544 ยกระดับเป็นขนาด 60 เตียง ด้วยงบประมาณโรงพยาบาล ได้รับยกฐานะก้าวกระโดดเป็น รพท.M1 ขนาด 210 เตียงเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก คือ อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ และสูติ-นรีแพทย์ ครบถ้วน พร้อมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 คน และดูแลเครือข่าย รพช.6 อำเภอ รพ.สต. 19 แห่ง

พันธกิจ

1.ให้บริการด้านสุขภาพในระดับตติยภูมิ และรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการทุติยภูมิในโซน
2.พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมที่เป็นเลิศเชื่อมโยงระดับตติยภูมิและปฐมภูมิ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการปัญหาสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร

Working team together = มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และยอมรับผลสำเร็จของทีม
Agility = ตอบสนองผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น
Responsibility = เอาใจใส่ ตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
Integrity = มีวินัย มีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฏหมายและรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
New idea = สร้างนวัตกรรม ผลงานหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อัตลักษณ์องค์กร

"ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีเมตตา"

วิสัยทัศน์องค์กร

"เป็นโรงพยาบาลปลอดภัย ประทับใจ ใส่ใจคุณภาพ"