TEL 045-424250 ต่อ 0 หรือ เบอร์โทรภายใน FAX 045-424250 - 3

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ รายชื่อ ระยะเวลาปฏิบัติงาน
1 นายแพทย์ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม พ.ศ.2527 – พ.ศ.2530
2 นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย พ.ศ.2530 – พ.ศ.2532
3 นายแพทย์ปิยะพัฒน์ หินแก้ว พ.ศ.2532 – พ.ศ.2532
4 นายแพทย์ดนัย ธีวันดา พ.ศ.2533 – พ.ศ.2536
5 นายแพทย์สุธี สุดดี พ.ศ.2536 – พ.ศ.2537
6 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538
7 นายแพทย์สุธี สุดดี พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540
8 นายแพทย์เจริญ เสรีรัตนาคร พ.ศ.2540 – พ.ศ.2562
9 นายแพทย์สมช้ย โชคพัฒนาพงศ์ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2563
10 นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน