ประกาศผลการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 2564


พันธกิจ

มุ่งมั่นผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่มีคุณสมบัติในการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม เข้าใจบริบทชีวิต พฤติกรรมสุขภาพครอบครัวและชุมชน โดยมีความรู้ความสามารถขั้นต่ำตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพในชุมชน และมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง


เครือข่าย PCC